, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme Birimi – Teknoloji Transfer Ofisi

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileştirme Birimi

AMAÇ 

• Araştırmacıları, araştırma sonuçlarının ticarileşmesi konusunda bilinç yaratılması ve farkındalığın oluşturulması,

• Üniversitemizdeki araştırmaların fikri mülkiyete dönüştürülmesi, üretilen fikri mülkiyet haklarının korunması ve ticari değere dönüştürülmesinin sağlanması

• Üniversite içinde fikri ve sınaî mülkiyet hakları ile ilgili yenilikçi ekosistemin oluşturulması ve destek mekanizmasının geliştirilmesi

• Fikri ve sınai mülkiyet haklarının nasıl koruma altına alınacağını içeren bir sistemin AKÜ TTO’da kurulması, hizmet vermesi ve yürütülmesi

• Üniversitelerde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi,

• Akademisyenlerin ileri teknolojilerde daha fazla buluş ve inovatif çalışma ortaya çıkarabilmelerinin sağlanması,

• Patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi sürecinde araştırmacılara gerekli olan bilgi, doküman ve süreç içerisinde gerekli olan diğer hizmetlerin sağlanması,

• Fikri ve Sınai mülkiyet haklarının tanınması ve lisanlama hizmetleriyle birlikte; araştırma-geliştirmenin özendirilip teknik bilgilerin değerlendirilerek  yaygınlaşması,

• Araştırmacıların buluşlarının korunması ve ödüllendirilmesi

• Genel ekonomik açıdan yaratılan yerli know-how’ların kalkınma sürecine olumlu katkılarda bulunmasıyla birlikte teknoloji transferine imkan sağlanması

• Kalıcı bir altyapının oluşturulması için uzman kurumların, hukukçuların, lisanslama ve pazar araştırma konularında deneyimli profesyonellerin bir arada koordineli çalışabilecekleri bir sistem kurulması

FAALİYETLER

FSMH Politikasının Oluşturulması ve Yürütülmesi:

• Rektörlük bünyesinde Fikri Sınai Mülkiyet Hakları komisyonu kurulması ve üniversitenin FSMH politikasının oluşturulması ve yürütülmesinin sağlanması,

• Öncelikle Üniversitemiz genelinde bir patent havuzu oluşturulması ve bu havuza mevcut alınmış patentler ve patent süreci devam eden çalışmaların kaydedilmesi

• Üniversite genelinde FSMH’ler ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, izlenecek yol, başvuru süreçleri, sıkça karşılaşılan durumlar gibi konularda ilgili çalışmaların derlenmesi ve TTO web sayfasında yayınlanarak kullanıma sunulması

Bilgilendirme:

• FSMH’ler ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık yaratılması amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması,

• Üniversite genelinde geniş katılımcılı “patent günleri” adı altında, patent ve patent araştırması konusunda daha bilinçli ve duyarlı girişimciler ve akademisyenler yetiştirilmesinde etkili olacak eğitimler ve seminerler düzenlenmesi,

• Akademik birim toplantıları ve akademisyenler ile yüz yüze görüşmeler yapılarak Üniversitemizdeki FSHM konusunda farkındalığın artırılması ve süreçler hakkında bilgilendirme yapılması

FSMH Teknik Süreçleri:

• Destek için başvuran akademisyen, sanayici veya girişimciye “Araştırma Öncesi Patent Araştırmaları”, “Buluş Bildirimi”, “Buluş Patentlenebilirlik Değerlendirmesi”, “Buluşun Ticari Potansiyelinin Belirlenmesi”, “Patent / Faydalı Model Başvurusu Yapılması”, “Ticarileştirme Faaliyetleri” gibi teknik konularda uzman personeller tarafından hizmet sunulması ve destek olunması,

• FSMH Değerlendirme Kurulunun uygun gördüğü fikirlerin, TTO ile fikir sahibi arasında imzalanacak sözleşme şartları doğrultusunda fikri mülkiyet koruma altına alınması (bu süreç direkt olarak ticarileştirme ya da patent koruması altına alma şeklinde gerçekleştirilecektir)

• Patent alınma işlemleri sürecinde ise TTO en üst düzeyde fikir sahibinin yanında yer alacak ve FSMH Değerlendirme Kurulu’nun uygun gördüğü fikirlerin patente dönüştürülmesi sürecinde patentin uluslararası geçerliliğinin incelenmesi, başvuru evrakının hazırlanması, başvuru sürecinin başlatılması ve takibi gibi süreçler ilgili fikir sahibi, TTO Temsilcisi ve Patent Vekili ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi

FSMH İdari ve Mali Süreçleri:

• Patent başvuruları için gerekli idari ve mali prosedürlerin takip edilmesi,

• FSMH Değerlendirme Kurulunun uygun gördüğü, katma değeri yüksek olan patentlerin bütçe olanaklarına bağlı olarak masraflarının karşılanması

Hukuksal hakların Korunması:

• Fikri sınai mülkiyet hakları varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi konularında danışmanlık yapılması ve hizmet verilmesi,

• Uzman kurumların, hukukçuların, lisanslama ve pazar araştırma konularında deneyimli profesyonellerin bir arada koordineli bir şekilde çalışarak Fikri sınai mülkiyet hakları varlıklarının korunması

Araştırma ve Takip:

• Akademisyenlerin buluş ve inovatif odaklı çalışmalarının tespit edilmesi,

• Buluş değeri taşıyan fikrin tanıtım faaliyetleri konusunda hizmet

Ödüllendirme Sistemi:

• Üniversitenin Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu’nun ödüllendirme sistemine geçirilmesi,

• Buluş başvuru formu ile TTO’ya başvuran araştırmacı/mucit TTO’nun çözüm ortağı olan Patent Bürosuna yönlendirilecek ve bir ön sözleşme (vekaletname/gizlilik sözleşmesi) yapılması

• Bu sözleşme ile buluşun uygunluk taraması

• Uygunluk taraması olumlu sonuçlanmaz ise revizyon talebi ile başvuru iadesi

• Uygunluk taraması olumlu sonuçlanan başvurular için, bir yöntem belirlenerek (Ticari Sır, Hizmet Buluşu, Serbest Buluş), fikri hakkın koruma altına alınması süreci başlatması

• Uluslararası/Ulusal patent başvuru kararına göre Faydalı Model ya da Patent Başvuru süreci başlatılması

• Faydalı Model ya da Patent Başvurularında dosyanın hazırlanması, takibi, patentin alınması aşamalarında TTO buluş sahibine destek

• Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerine sınaî mülkiyet haklarının korunması konularında birebir danışmanlık hizmeti verilmesi

• Başvuru sahiplerini süreçler ile ilgili birebir bilgilendirilmesi

• Patent başvuru sürecinin bazı aşamalarını başvuru sahipleri adına yürütülmesi

• TÜBİTAK 1602 Patent Destek Programı hakkında bilgi verilmesi

• Bilimsel çalışmaların sınai mülkiyet hakları ile korunmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi

• Yapılan çalışmaların sanayiye aktarılmasına imkân vererek teknoloji akışı sağlamak için ticarileştirme faaliyetlerinde arayüz görevi görmesi

• Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi olunması