, Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi – Teknoloji Transfer Ofisi

Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi

AMAÇ

• Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak var olan proje fikirlerini şirket kurma yoluyla ticari değere dönüşmesi için gereken altyapı ve danışmanlık hizmetini vermek

• Üniversitemiz ve bölgemizde girişimcilik kültürünün oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi

• Modül içeriğinde bilginin ürüne dönüşmesi için akademisyen, üniversite öğrencileri ve proje fikir sahibi kişilerin girişimcilik ruhu ile şirketleşmesi ve oluşan şirketlerin desteklenmesi

• Üniversitemiz lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve araştırmacılarının ile bölgemizdeki girişimci karaktere sahip kişiler bu modülün hedef kitlesini oluşturmaktadır.

FAALİYETLER

Seminer, Eğitim vb. Etkinliler:

Öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenlerin katılımına açık mevcut girişimcilik ve şirketleşme destekleri, teşvik programları hakkında seminerler ve girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesi

• Girişimcilik çağrılarının takip edilmesi ve duyurulması,

• Şirketleşme potansiyeli olan çalışmalar için özellikle akademisyen ve potansiyel girişimcilere şirketleşme konusunda yardımcı olunması,devlet desteklerinden faydalanmak üzere proje hazırlanmasında yardımcı olunması.

• Girişimcilere birebir danışmanlık desteği verilmesi,

• Üniversite içinde TTO’nun verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için Bölümlerde toplantılar düzenlenmesi

• Modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi

Girişimciliğe yönlendirme:

• Lisans ve lisansüstü öğrenciler, araştırmacı ve akademisyenlere girişimcilik olgusu aşılanacak ve mevcut fırsatlara yönlendirilmesi

• Üniversite içerisinde lisans/lisansüstü öğrencilerine ve akademik personele periyodik olarak girişimcilik ders veya seminerleri verilmesi

• Girişimcilik ruhunun artırılması amacı ile çeşitli yarışmalar organize edilecek ve bu yarışmalar düzenlenmesi

Ar-Ge ve İnovasyon Zirveleri:

• Girişimciliğin özendirilmesi adına ödüllü proje yarışmaları, Ar-Ge ve İnovasyon zirvelerinin düzenlenmesi

• Düzenlenecek “Girişimci Fikir Yarışmaları’nda dereceye giren girişimcilere şirketleşme konusunda TTO tarafından idari ve mali destek verilmesi,

Teknik Destek:

• Girişimci adaylarına; şirket kurulması, lisans anlaşmaları, lisansör aranması, ulusal/uluslararası ortak arama, patent devri, kaynak yaratma, fon kaynaklarından yararlanma, network oluşturma vb. teknik süreçlerde hizmet sunulması ve destek olunması

• Yeni kurulan şirketlerin KOSGEB ve Kalkınma Ajanslarından mali destek almalarının sağlanması

• Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde girişimcilere yönelik ucuz-ücretsiz çalışma ofisi temin edilmesi,

• Girişimciler için Kuluçka Alanlarının Oluşturulması için Teknopark içerisinde ön kuluçka/kuluçka şirketlerinin kurulması teşvik edilerek desteklenmesi

• Benzer yada yakın alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin işbirliklerinin sağlanması veya üniversiteden yeni mezunların bu şirketlere kazandırılması

Akademisyen Desteği:

• Yenilikçi iş fikriyle başvuran firma yada girişimcinin fikrinin şekillenmesi ve geliştirilmesi aşamasında alanında uzman akademisyenden destek almasını sağlamak

• Yeni kurulan veya mevcut şirketlerin Ar-Ge projelerinin izlenerek, personel yapısının iyileştirilmesi, üniversitenin altyapılarından daha fazla yararlanması sağlanması, bu sürecin devamı olarak Ar-Ge proje sonuçlarının ticarileştirilmesi amacıyla takip edilmesi ve şirketlerin yönlendirilmesi konusunda da hizmetler

• Şirketlerin Destek ve Hibe programlarından yararlandırılması, bu konuda, bilgilendirme amacı ile Ulusal (TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları), Uluslararası (Çerçeve Programları, Eureka Programı vb.) proje destek ve hibe programlarının firmalara ve girişimcilere tanıtılması, mevcut ve yeni açılacak destek ve hibe programlarının takip edilerek, süreçlerin işleyici hakkında girişimcilere danışmanlık desteği

• Bu danışmanlık kapsamında girişimcilerin Ulusal ve Uluslararası proje pazarları ve teknoloji platformlarına katılımının teşvik edilerek yönlendirilmesi

• Girişimcilere çağrı konusuna yönelik ilgili proje ekiplerinin oluşturulması desteği, duyurulara yapılan geri dönüşler sonucu akademik kümelenme yapılarak, proje ortakları oluşturulması ve çağrı için gerekli ön hazırlıkların yapılması

• Üniversitemizin stratejik planına uygun olan projelere öncelik verilerek proje yazımı için gerekli çalışmalar başlatması, proje yazım ve hazırlık aşamasında deneyimli akademisyenlerin danışmanlıklarına başvurulması

Eşleştirme:

• Girişimci fikrinin yatırımcıya sunulması, desteklenmesi halinde en hızlı şekilde hayata geçirilmelerini sağlamak

• Bu şirketlerin ortaya koyacakları fikri hakların değerlendirilmesi konusunda Modül 4’den destek alınarak, gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

• Proje teklifi ile TTO’ya başvuran girişimcinin projesi TTO tarafından incelenecek ve doğrudan şirketleşme ya da ön kuluçka/kuluçka şeklinde bir yapı olacak şekilde yönlendirme yapılacaktır.

• Belirlenen modelden bağımsız olarak girişimcilere iş modeli, girişimcilik vb. konularda eğitimler verilecektir.

• Projenin işleyişi özellikle ön kuluçka/kuluçka yapılarında belirli periyotlarla (6 ay) izlenerek, şirketin idari mali konularında (yatırım finansman desteği, melek yatırımcı vb.) destek verilerek şirketin ölüm vadisine girmesine neden olacak durumların ortadan kaldırılması için gerekli önlemler alınacaktır.

• Ön kuluçka modelindeki yapıların kuluçkaya, kuluçkaların da şirkete dönüşmeleri amacıyla gerekli destekler verilecek ve bir yıl içinde ön kuluçkada başarılı olamayan yapılar sonlandırılacaktır.

• Kuluçka ve şirketlerin ulusal/uluslararası destek programlarından yararlanması ve kontratlı Ar-Ge projelerine ortak olmaları için gerekli faaliyetler yürütülecektir.

• Üniversite’de ve Üniversite ile ilişkili paydaşlar arasında girişimcilik kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması, girişimcilikle ilgili yeni programların oluşturulması ile girişimciliğin artırılması, Startup (başlangıç) firmalarının kurulması ve inovatif ürün geliştiren firmaları ortaya çıkarma faaliyetleri yürütülecektir.

• Girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konularında danışmanlıklar, çekirdek sermayeye ve diğer yatırım imkanlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler sunulacaktır.

• Ön kuluçka, kuluçka hizmetleri, iş rehberliği hizmetleri, hızlandırma programları ve girişimcilik eğitimleri verilecektir.

• Akademisyen ve öğrenci / mezun girişimcilerinin ar-ge fikirlerini hayata geçirmelerini olanak sağlayan Anahtar Kuluçka Merkezi hizmetinin sağlanması gerçekleştirilecektir.

• Teknopark kapsamındaki firmalarda öğrencilere yönelik staj/yarı zamanlı çalışma imkanları yaratılması sağlanacaktır.