, Mevzuat – Teknoloji Transfer Ofisi

KARAR 2017/57 13/12/2017
b. Üniversitemiz Mevzuat Komisyonundan gelen uygun görüş doğrultusunda, Senatomuzun 27.08.2013 tarih ve 2013/98 sayılı kararıyla kabul edilen Afyon Kocatepe Üniversitesi Sektörel İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi, gereğince kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sektörel İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğünün adının “Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü” olması ve yeniden düzenlenen Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesinin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü’ nün oluşumu, organları, çalışma şekli, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişi ve hedeflerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, bilimsel araştırma ve hayat boyu öğrenme kapsamındaki yurt içi ve yurt dışı desteklerin tek bir çatı altında toplanıp, ulusal ve uluslararası bilimsel destek fırsatlarının duyurulması, projelerin başvurusu, revizyon istenen veya reddedilen projelerin yeniden yapılandırılması, alınan projelerin izlenmesi ve mali yönetimlerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılan sorunlara üniversite düzeyinde çözümler oluşturularak bir bütünlük sağlanması, araştırma ve geliştirme çalışmaları sürecinin her aşamasında yasal, teknik ve bütçe konularında destek verilmesi, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ile Üniversitede geliştirilen projelerin ve üretilen hizmetlerin yatırımcılara ve kamu ve özel sektör kuruluşlarına tanıtılarak, projelerin lisanslanması ve ticarileştirilmesi amacıyla, idari ve hukuki danışmanlık verilmesi konularındaki faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsar.
(2) Üniversite kaynaklı fonlarla desteklenen bilimsel araştırma projelerinin koordinasyonu bu yönergenin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Yüksek Öğretim Kurumu Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik, TÜBİTAK Harcamalarına İlişkin Esas ve Usuller, Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik ve Yıllık Bütçe Kanunları bu Yönergenin dayanağını oluşturur.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesi’ni,
b) Akademik Birimler: Üniversitenin; Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları,
Enstitüleri, Araştırma ve Uygulama Merkezleri ve Rektörlüğe Bağlı Bölümlerini,
c) TTO: Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü’nü

İKİNCİ BÖLÜM
TTO Yapısı, Yönetimi, Yürütme Kurulu, Yürütme Kurulunun Görevleri, Genel Kurulun
Görevleri, Kurulun Karar Alma Süreci, Genel Kurul

TTO Yapısı
MADDE 5 – (1) TTO, Üniversite çalışanları tarafından yürütülen veya ortak olunan Projelerin başvuru, gerçekleştirme ve ticarileştirme süreçlerine yasal, idari, teknik ve bütçe konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek ve ilgili birimleri koordine etmek üzere kurulmuş yapıyı ifade eder

TTO Yönetimi
MADDE 6 – TTO, Koordinatör, yürütme kurulu ve genel kuruldan oluşur.
(1) Üniversite öğretim üyelerinden biri rektör tarafından 3 yıllığına Koordinatör olarak görevlendirilir.

(2) Koordinatörün görevleri şunlardır;
a) Genel kurul ve yürütme kurulu toplantılarının gündemini oluşturmak ve kararlarının takibini yapmak,
b) Üniversitede üretilen bilgi ve teknolojinin özel sektör ve kamu kuruluşları ile yatırımcılara tanıtılması için çalışmalar yapmak,
c) Ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında bilgilendirme, fonlara ulaşım, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak
d) Projelerin yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak,
e) Yönetim ve deneyimlerin paylaşımını da içeren proje yönetimi eğitimlerini yönlendirilmek,

(3) Yürütme kurulunun yapısı şu şekildedir;
a) TTO’nun karar organı Yürütme Kurulu’dur. Yürütme Kurulu Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında; Koordinatör, Mühendislik Fakültesi Dekanı, Teknoloji Fakültesi Dekanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Veteriner Fakültesi Dekanı ile Fen, Mühendislik, Sosyal, Sağlık ve Eğitim Bilimleri alanlarından rektör tarafından 3 yıllığına atanan birer öğretim üyesinden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir.
b) Yürütme Kurulu, olağan toplantılarını ayda bir yapar ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Gerek görülmesi halinde, başkanın çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.
Ayrıca belirlediği paydaşların temsilcilerinin de katıldığı genişletilmiş toplantılar düzenleyebilir. Toplantıya katılan kişi sayısının yarısından bir fazlası ile karar alır. Oylama açık usulle yapılır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli olur.

(4) Yürütme kurulunun görevleri şunlardır;
a) Araştırma, geliştirme, uygulama alt yapı ve danışmanlık projeleri ile hayat boyu öğrenme ve akademik gelişimi destekleme programına ilişkin faaliyetlerin tek bir birim altında yürütülmesi ve öğretim elemanları ile koordinasyonu,
b) Ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar hakkında bilgilendirme, fonlara ulaşım, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonu,
c) Projelerinin kabulü, revizyonu, ret sonrası tekrar ilgili programa sunulması ve yürütülmesi süreçlerinde ilgili birimler ve kurum/kuruluşlarla gerekli yazışmaların yapılması ve koordinasyonu,
d) Sanayi projeleri, teknoloji lisanslama ve fikri mülkiyet hakları konularında eğitimler verilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonu,
e) Üniversite öğretim elemanları tarafından yapılan tüm başvuruları, kabul edilen projeler, öğretim elemanları tarafından alınmış “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” gibi konularda “Veri Tabanları” nın oluşturulması.

(5) Genel Kurul; yürütüme kurulu üyeleri ile üniversitede döner sermaye kapsamında iş yapan tüm akademik birimlerin yöneticilerinden oluşur ve her 6 ayda bir olağan olarak toplanır.

(6) Genel kurulun görevleri şunlardır;
a) Üniversitede üretilen bilgi ve teknolojinin özel sektör ve kamu kuruluşları ile yatırımcılara tanıtılması için stratejiler oluşturmak,
b) Ulusal ve uluslararası araştırma fonları ve çağrılar, fonlara ulaşım, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme, başvuru ve yürütülmesi hakkında tavsiye kararları almak,
c) Araştırma, geliştirme, uygulama alt yapı ve danışmanlık projeleri ile hayat boyu öğrenme ve akademik gelişimi destekleme programına ilişkin faaliyetler hakkında tavsiye kararları almak,
ç) Üniversitenin araştırma politika ve hedeflerini belirlenmek ve güncellemek,
e) Sanayi projeleri, teknoloji lisanslama ve fikri mülkiyet hakları konularında eğitimler ve danışmanlık hizmetleri hakkında tavsiye kararları almak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teknik ve İdari Personel, Komisyonlar ve Proje Grupları

Teknik ve idari personel
MADDE 7 – (1) TTO’nin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, usulüne göre, Rektörlük tarafından görevlendirilecek kadrolu personel ile sözleşmeli personel atama esaslarına göre sağlanacak kadrolar veya 2547 Sayılı Kanunun 13/b maddesi gereği Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. Gerek görüldüğü alanlarda hizmet alımı ile de personel çalıştırabilir.

Komisyonlar ve proje grupları
MADDE 8 – (1) Proje yönetimi, araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Başkanın önerisi ve Rektörün onayı ile ofisin çalışma alanlarında Araştırma ve Uygulama Komisyonları, Birimleri ve Proje Grupları kurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler, Yürürlük, Yürütme
Yürürlükten Kaldırma

MADDE 9 – (1) Senatomuzun 27.08.2013 tarih ve 2013/98 sayılı kararıyla kabul edilen Afyon Kocatepe Üniversitesi Sektörel İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönergeyi Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.